Black Ribbon

0987

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

อ่านต่อ

คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

อ่านต่อ

  กรมการข้าว ระดมความคิดร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์ ชี้แจงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานภายใต้โครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 

อ่านต่อ

 คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

อ่านต่อ

  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรได้จัดทำบุญวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ครบรอบ 31 ปี

อ่านต่อ

นายมานพ หมู่น้อย และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การอบรมในหัวข้อการสร้างผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมีอาชีพ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2560 (1 ล้านไร่) 

อ่านต่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อ่านต่อ

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มอบหมายให้ นางอันธิกา พิชัยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ