ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-05 11:15:55

อ่านต่อ...

อบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบนำเข้าข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว"

อบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบนำเข้าข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว"

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-04 13:03:10

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 16:00:46

อ่านต่อ...

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:54:59

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2566

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:38:25

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:36:31

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:33:58

อ่านต่อ...

จัดหาพื้นที่แปลงเรียนรู้และแปลงสาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

จัดหาพื้นที่แปลงเรียนรู้และแปลงสาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:26:03

อ่านต่อ...

ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:23:50

อ่านต่อ...

จัดหาพื้นที่แปลงเรียนรู้และแปลงสาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

จัดหาพื้นที่แปลงเรียนรู้และแปลงสาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:22:00

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:19:56

อ่านต่อ...

ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-08-06 15:15:39

อ่านต่อ...