ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    468  

   

 ประวัติศูนย์         

            ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   เดิมชื่อศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 14  จังหวัดแพร่   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2529   เพื่อดำเนินงานโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการเงินกู้ประเทศญี่ปุ่น ( Seed Multiplication Project under OECF Loan , Japan ) ( OECF : The Overseas Economic Cooperation Fund )   สมทบด้วยงบประมาณไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ที่สำคัญ  ประกอบด้วย  ข้าว  ถั่วเหลือง  และถั่วเขียว   เริ่มแรกปีละ 1,200 - 1,500   ตัน   การจัดตั้งศูนย์ฯ เริ่มต้นมีค่าใช้จ่ายรวมท้ัังสิ้น  37,445,900   บาท  ประกอบด้วย
                   - ค่าก่อสร้างอาคาร  รวมเงิน   24,946,600   บาท
                   - ค่าเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง   และอุปกรณ์   รวมเงิน  12,512,400   บาท
            
            รัฐบาลได้ให้้การสนับสนุนจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มเติมให้แก่ศูนย์ฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่าปีะละ   2,000   ตันและต่อมารัฐบาลได้เห็นความสำคัญ  ในการผลิตเมล็ดพันธุ์   ต้องการให้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว   จึงอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์พืช   ดำเนินการ  ณ  ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช  ทั่วประเทศ รวม 23 ศูนย์   มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตฯ จากศูนย์ฯ ละ 2,000 ตัน / ปี   เป็น 4,000 ตัน / ปี   และได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารและเพิ่มเติมเครื่องจักรอุปกรณ์  ให้แก่ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่  14  จังหวัดแพร่   ระหว่างปีงบประมาณ  2542 - 2544  ( โครงการ ฯ ระยะที่ 1 )   สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงินรวม   71,662,000  บาท  และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   สังกัดกรมการข้าว   ที่ได้จัดตั้งเป็นกรมใหม่เมื่อวันที่   16   มีนาคม   2549