Black Ribbon

0987

 

Animated Gif New (51)

78063

15058S

S 12132451 5502405606

 1497610514018

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

อ่านต่อ

  วันที่ 21 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านคลองกล้วย

อ่านต่อ

  วันที่ 20 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าเป็นเกียรติในงาน

อ่านต่อ

    วันที่ 20 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านตอนิมิตร บ้านร่องแค และบ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 19 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านแม่หล่าย และบ้านแม่หล่ายกาซ้อง จ.แพร่ ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย และอบรมการใช้ระบบควบคุมภายใน(ICS)

อ่านต่อ

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านะทุ่งล้อม หมู่6, หมู่ 9 และบ้านห้วยฮุง จ.แพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านวังเย็น จ.แพร่

อ่านต่อ

วันที่ 11-12 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ.โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้จำนวน 170 คน      

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายมานพ หมู่น้อยและ นางสาวชลิดา ปัญญาด้วงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ณ อาคารประชุมกองทุนหมู่บ้าน หมู่8 บ้านคลองกล้วย  

อ่านต่อ

วันที่ 4 กันยายน 2560นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ศมข.แพร่ ดำเนินจัดกิจกรรมงานโครงการแปลงนาใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560

อ่านต่อ

  วันที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560นำทีมโดย นายมานพ หมู่น้อย และนางสาว ชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด 

อ่านต่อ

  วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายขจร โนวัฒน์ เข้าร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลง ด้านการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40คน

อ่านต่อ

  ทีมวิทยากรด้านการผลิตข้าวภายใต้มาตรฐาน GAPของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

อ่านต่อ

คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

อ่านต่อ

  กรมการข้าว ระดมความคิดร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์ ชี้แจงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานภายใต้โครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 

อ่านต่อ

 คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

อ่านต่อ

  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรได้จัดทำบุญวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ครบรอบ 31 ปี

อ่านต่อ

นายมานพ หมู่น้อย และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การอบรมในหัวข้อการสร้างผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมีอาชีพ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2560 (1 ล้านไร่) 

อ่านต่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อ่านต่อ

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มอบหมายให้ นางอันธิกา พิชัยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ