0987

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านท่อสมาน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าพญา

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตอนิมิตร

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการสมาชิกกลุ่มหมู่ 5 ตำบลบ้านโคน  

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์พิชัยภูเบนทร์

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเพนียด จำกัด

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ณ บริษัทปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ จำกัด

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ตำบลคุ้งตะเภา

อ่านต่อ

ร่วมติดตามพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ณ ตำบลนาอิน  

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ลานตากสินค้ากลุ่มเกษตรกรบ่อทอง

อ่านต่อ

ออกคลินิกเคลื่อนที่ ณ ชัยวัฒน์พันธ์ไม้ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

อ่านต่อ

ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ วัดดอนโพธิ์

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ ลานตากเมล็ดพันธุ์บ้านตอนิมิตร

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลบ้านหม้อ

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก

อ่านต่อ

สำรวจความต้องการ การพัฒนาอาชีพฯด้านการเกษตร ณ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ออกคลินิกเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดศรีดอก จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านคลองกล้วย

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์-มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ตำบลบ้านแก่ง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านโคกหม้อ

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการจัดเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่          

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมปั่นรถถีบแอ่ววิถีเกษตรกรเงินล้าน ณ บริเวณหลังพระธาตุช่อแฮ

อ่านต่อ

ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเกษตรแฟร์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมการพิจารณาการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ มหาวิยาลัยแม่โจ้-แพร่

อ่านต่อ

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และศาลาเอนกประสงค์บ้านผาหมู ม.8 ต.ร้องกวาง

อ่านต่อ

เข้าร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่” ณ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง

อ่านต่อ

เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

ประชุมการจัดทำโครงการวิจัย ณ กรมการข้าว

อ่านต่อ

เปิดการประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (กิจกรรมสารวัตรเกษตร)  ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์นิคมพิชัยภูเบนทร์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณที่พักสงฆ์บ้านห้วยลากปืน

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม (Niche Market) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลผาจุก  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรทองเเสนขัน จำกัด

อ่านต่อ

จัดอบรมกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ศาลาประชาคม บ้านน้ำต๊ะ หมู่ที่ 8  

อ่านต่อ

ประชุมทางไกลออนไลน์ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร ปี 2561/62

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่  

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

อ่านต่อ

ภาครัฐ ร่วมกับเอกชน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4–5 มิถุนายน 2561  

อ่านต่อ

จัดอบรมกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการกระจายเมล็ดพันธุ์ ณ ศาลาประชาคม ตำบลน้ำหมัน  

อ่านต่อ

ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร (Field day) ณ ศพก.ตำบลบ้านแก่ง

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง  

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไม้เนินสะอาด

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด

อ่านต่อ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 34 ณ อบต.บ้านกวาง 

อ่านต่อ

ประชุม คณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว จังหวัดระยอง  

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP

อ่านต่อ

อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

อ่านต่อ

อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market ) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

อ่านต่อ

ประชุมทบทวนรายชื่อสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ สก.เมืองอุตรดิตถ์ และสก.ลับแล

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market) ครั้งที่ 1 

อ่านต่อ

ทบทวนรายชื่อสมาชิก ณ อำเภอตรอน และอำเภอทองแสนขัน

อ่านต่อ

เข้าร่วมการฝึกอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน

อ่านต่อ

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

ทบทวนข้อมูลเกษตรกรในระบบบันทึกข้อมูล Big Farm อำเภอพิชัย

อ่านต่อ

จัดพิธีสระเกล้าดำหัว 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43  

อ่านต่อ