ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์และพิธีเกี่ยวข้าวหอมละมุนอินทรีย์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว

อ่านต่อ

ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

อ่านต่อ

ร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ร่วมเปิดงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

ร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 

อ่านต่อ

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ครั้งที่ 2/2561  

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาเกษตรระดับจังหวัด (Chief of operation) 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบข้าวปนเบื้องต้น ทาง GIN Conference 

อ่านต่อ

ร่วมติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ ฤดูฝน 2561 

อ่านต่อ

การอบรมเรื่องระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

อ่านต่อ

ร่วมประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ่านต่อ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (e-GAP seed : e-GS) 

อ่านต่อ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวโดยระบบ Oracle Business Interlligence

อ่านต่อ

พนักงานแปลงตรวจตัดสินแปลงข้าวปทุมธานี 1 อย่างเป็นทางการ ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกหม้อและบ้านคลองกล้วย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

อ่านต่อ

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สุรพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

อ่านต่อ

เกษตรกรผู้แทนกลุ่มนาแปลงใหญ่/ศูนย์ข้าวชุมชน จ. อุตรดิตถ์ จำนวน 10 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างการตระหนัก รู้เบื้องต้น ด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศกับการผลิตข้าวส่วนภูมิภาคโดยส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน และพัฒนาระบบ

อ่านต่อ

การอบรม Unit School ในหัวข้อ  การเขียนหนังสือราชการ และหลักการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

การประชุมกำหนดแผนและแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

ตรวจติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2562 (ระยะที่ 1) เดือนตุลาคม 2561 –พฤษภาคม 2562 

อ่านต่อ

ตรวจติดตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1

อ่านต่อ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ  สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อ่านต่อ

ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และเกษตรกรผู้ซื้อข้าวเหนียว พันธุ์สันป่าตอง 1

อ่านต่อ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/25

อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ กับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านแม่หล่าย บ้านแม่หล่ายกาซ้อง บ้านศรีภูมิ และบ้านร้องกวาง 

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ กับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านวังเย็น บ้านทุ่งล้อม ม.6 บ้านทุ่งล้อม ม.9 และบ้านห้วยฮุง

อ่านต่อ

เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ ณ วัดแม่ปานตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เฉลิมพระเกียรติศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้ารับการอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ

เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ติดตามนิเทศงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ จ.อุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ตรวจติดตามแปลงสาธิตการเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง ณ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย อิงฟ้าล้านนาตะวันออก" ณ ห้องประชุมนคราพาวิลเลี่ยน โรงแรงแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ศักยภาพระบบธุรกิจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะฯ" ณ โรงแรมเอสอัชดา กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

เปิดการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิต ข้าวอินทรีย์พื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดการขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยกลไกสหกรณ์ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ดำเนินการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ บ้านถิ่นนอก ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้ารับการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

จัดอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ หลักสูตรที่ 2 (โครงการไทยนิยมยั่งยืน)  ณ กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อ่านต่อ

จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ

เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มฯ ณ วัดบ้านอ้อย จ.แพร่

อ่านต่อ

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านท่อสมาน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าพญา

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตอนิมิตร

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการสมาชิกกลุ่มหมู่ 5 ตำบลบ้านโคน  

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์พิชัยภูเบนทร์

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเพนียด จำกัด

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ณ บริษัทปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ จำกัด

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ตำบลคุ้งตะเภา

อ่านต่อ

ร่วมติดตามพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ณ ตำบลนาอิน  

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ลานตากสินค้ากลุ่มเกษตรกรบ่อทอง

อ่านต่อ

ออกคลินิกเคลื่อนที่ ณ ชัยวัฒน์พันธ์ไม้ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

อ่านต่อ

ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ วัดดอนโพธิ์

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ ลานตากเมล็ดพันธุ์บ้านตอนิมิตร

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลบ้านหม้อ

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก

อ่านต่อ

สำรวจความต้องการ การพัฒนาอาชีพฯด้านการเกษตร ณ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ออกคลินิกเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดศรีดอก จังหวัดแพร่

อ่านต่อ