0987

 

78063

13958 1

15058S

S 12132451 550405606

 1497610514018

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

  เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1  

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS)  

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการ เพื่อร่วมกันหารือในหัวข้อเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/งานวันข้าว และชาวนา ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมผานาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

นำกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในโครงการรักษ์น้ำ  

อ่านต่อ

พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระแม่โพสพ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 กลุ่มเกษตกรทำนาบ่อทอง และกลุ่มเกษตกรทำนาแสนขัน 3  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด  

อ่านต่อ

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

ประชุมร่างแผนและกรอบการทำงานคณะทำงานวันข้าวและชาวนา ครั้งที่ 6

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าปลา จำกัด  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด    

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด    

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าพญา  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๓ ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน

อ่านต่อ

การจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ประกาศยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การดำเนินงานตามภารกิจของกรมการข้าว สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการแปลงข้าวให้มีความเข้มแข็ง

อ่านต่อ

นำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว และแมลงศัตรูข้าว ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "French Phenome Project" จ.สุพรรณบุรี

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาเเสนขัน 3

อ่านต่อ

ร่วมประชุมพิจารณาคัดกรองเกษตรกร และพื้นที่ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

อ่านต่อ

การคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่นของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อขับเคลื่อนงานของกรมการข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมนำนักเรียน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเเสนขัน จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ ณ ที่ทำการสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์นิคมพิชัยภูเบนทร์ จำกัด

อ่านต่อ

ร่วมจัดเวทีชุมชน  ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาแสนขัน 3

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ สหกรณ์การเกษตรทองเเสนขัน 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2  ณ สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  แก่กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรท่าพญา จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด และกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จำกัด 

อ่านต่อ

บรรยายการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ครั้งที่ 2 กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านไร่ จำกัด

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

อ่านต่อ

นายขจร โนวัฒน์ ผอ.ศมข.แพร่ เข้าพบเกษตรกร เพื่อสอบถามสภาวะการตลาดของเมล็ดพันธุ์ และสถานการณ์การใช้เมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

22-24 มกราคม 2561 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย์ 

อ่านต่อ

วันที่ 13 มกราคม 2561  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมแจกน้ำและขนมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่   

อ่านต่อ

 วันที่ 13 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ บ้านกอเปา    

อ่านต่อ

 วันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม  

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  

อ่านต่อ

  วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เตรียมความพร้อมเกษตรกร ในการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม  

อ่านต่อ

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2561   

อ่านต่อ

วันที่6 -7มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเตรียมงานในการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2561  

อ่านต่อ

 วันที่ 4-6 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 ณ จังหวัดเชียงใหม่  

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

งานแถลงข่าวพิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ปี 2560

อ่านต่อ

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานของขวัญข้าวจากชาวนา ณ โชว์รูม TOYOTA อุตรดิตถ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ เป็นประธานเปิดงานหลังจากพิธีเปิดงานเสร็จสิ้น

อ่านต่อ

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายขจร  โนวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ เทพธิดาแห่งข้าว ตามประเพณีโบราณ พร้อมถวายเครื่องเซ่นไหว้ หน้ารูปปั้นพระแม่โพสพจำลอง

อ่านต่อ

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Young Blood Researchers" ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อ่านต่อ

    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บุลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกิตติกานต์ พันธุ์มี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3”โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

อ่านต่อ

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมประชุม โครงการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560เพื่อวางแผน/ปรับแผนการผลิตข้าว ฤดูนาปี 2560/61และคัดเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด พร้อมคณะทำงานฯ ตลอดจนวางแผนการตลาดและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดน่าน ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

  วันที่ 3 พฤศจิกายน2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแม่ยางพัฒนา ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 บุคลาการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชุติมา พรหมสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า และสาธิตวิธีการทำน้ำข้าวกล้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

อ่านต่อ

  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 บุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นายธนิตย์  มหายศนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกดอกทานตะวัน  ตรงบริเวณด้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างพร้อมเพรียงกัน

อ่านต่อ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจแปลงแบบเป็นทางการ ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนายบุญเศรษฐ์ มีมานะ ประธานคณะกรรมการตรวจแปลงข้าวสันป่าตอง1 และเจ้าหน้าที่งานแปลงฯ ออกพื้นที่ตรวจแปลงแบบเป็นทางการของกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ มีเกษตรกรสมาชิกจำนวน 17 ราย พื้นที่ 144 ไร่

อ่านต่อ

  วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจแปลงแบบเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี1  ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ซึ่งประกอบด้วยนายนคร สอนอุ่น และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย เจ้าหน้าที่งานแปลงฯ ได้ออกพื้นที่เพื่อชี้แจงหลักการและเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน และออกตรวจแปลงแบบเป็นทางการกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกหม้อ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีเกษตรกรสมาชิกจำนวน 21 ราย พื้นที่ 350 ไร่

อ่านต่อ

    วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  นำโดยนายศิวกร  สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   ขนส่งดอกดาวเรืองจำนวน 3,000 ต้น จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ไปยังบริเวณวงเวียนน้ำพุและถนนทั้ง 4 ด้าน หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองแพร่  

อ่านต่อ

    วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายขจร  โนวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ณ ห้องประชุมกวางทอง  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  โดยน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร            (รัชกาลที่ 10)  พระราชทาน 9 แนวทางปฏิบัติ มาปรับใช้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ดังนี้

อ่านต่อ

  วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ออกตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 บ้านแม่หล่าย  แม่หล่ายกาซ้อง และบ้านร่องแค เพื่อตรวจสอบในด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ  

อ่านต่อ

  วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้จัดสอบคัดเลือก เพื่อรับเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยก่อนการสอบ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 37 คน    

อ่านต่อ

  วันที่ 2 ตุลาคม 2560 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดยนายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่กลุ่มแปลงขยายเมล็ดพันธุ์บ้านศรีนคร พบปะประธานกลุ่มสำรวจพื้นที่แปลงข้าวมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย

อ่านต่อ

  วันที่ 1 ตุลาคม 2560 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดนนายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่กลุ่มแปลงขยายเมล็ดพันธุ์บ้านวังหงส์ พบประธานกลุ่มสำรวจพื้นที่แปลงข้าวมะลิ 105 ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากน้ำท่วม  เพื่อชี้แจงหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไป

อ่านต่อ

  วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ร่วมกันจัดกิจกรรม “เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ”พร้อมด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านต่อ

วันที่ 25 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

อ่านต่อ

  วันที่ 21 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านคลองกล้วย

อ่านต่อ

  วันที่ 20 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าเป็นเกียรติในงาน

อ่านต่อ

    วันที่ 20 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านตอนิมิตร บ้านร่องแค และบ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 19 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านแม่หล่าย และบ้านแม่หล่ายกาซ้อง จ.แพร่ ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย และอบรมการใช้ระบบควบคุมภายใน(ICS)

อ่านต่อ

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านะทุ่งล้อม หมู่6, หมู่ 9 และบ้านห้วยฮุง จ.แพร่

อ่านต่อ

  วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านวังเย็น จ.แพร่

อ่านต่อ

วันที่ 11-12 กันยายน 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ.โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้จำนวน 170 คน      

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายมานพ หมู่น้อยและ นางสาวชลิดา ปัญญาด้วงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ณ อาคารประชุมกองทุนหมู่บ้าน หมู่8 บ้านคลองกล้วย  

อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อย

Untitled 112233221

 

 

 

 

 

 

Untitled 1989954

Untitled 1123645