0987

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ ณ วัดแม่ปานตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เฉลิมพระเกียรติศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้ารับการอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ

เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ติดตามนิเทศงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ จ.อุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ตรวจติดตามแปลงสาธิตการเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง ณ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย อิงฟ้าล้านนาตะวันออก" ณ ห้องประชุมนคราพาวิลเลี่ยน โรงแรงแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ศักยภาพระบบธุรกิจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะฯ" ณ โรงแรมเอสอัชดา กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

เปิดการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิต ข้าวอินทรีย์พื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดการขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยกลไกสหกรณ์ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ดำเนินการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ บ้านถิ่นนอก ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้ารับการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

จัดอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ หลักสูตรที่ 2 (โครงการไทยนิยมยั่งยืน)  ณ กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อ่านต่อ

จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ

เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มฯ ณ วัดบ้านอ้อย จ.แพร่

อ่านต่อ

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านท่อสมาน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าพญา

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตอนิมิตร

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการสมาชิกกลุ่มหมู่ 5 ตำบลบ้านโคน  

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์พิชัยภูเบนทร์

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังเพนียด จำกัด

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ณ บริษัทปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ จำกัด

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ตำบลคุ้งตะเภา

อ่านต่อ

ร่วมติดตามพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ณ ตำบลนาอิน  

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ลานตากสินค้ากลุ่มเกษตรกรบ่อทอง

อ่านต่อ

ออกคลินิกเคลื่อนที่ ณ ชัยวัฒน์พันธ์ไม้ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

อ่านต่อ

ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ วัดดอนโพธิ์

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ ลานตากเมล็ดพันธุ์บ้านตอนิมิตร

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลบ้านหม้อ

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก

อ่านต่อ

สำรวจความต้องการ การพัฒนาอาชีพฯด้านการเกษตร ณ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ออกคลินิกเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดศรีดอก จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านคลองกล้วย

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์-มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ ตำบลบ้านแก่ง

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านโคกหม้อ

อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการจัดเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่          

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมปั่นรถถีบแอ่ววิถีเกษตรกรเงินล้าน ณ บริเวณหลังพระธาตุช่อแฮ

อ่านต่อ

ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเกษตรแฟร์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมการพิจารณาการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ มหาวิยาลัยแม่โจ้-แพร่

อ่านต่อ

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และศาลาเอนกประสงค์บ้านผาหมู ม.8 ต.ร้องกวาง

อ่านต่อ

เข้าร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่” ณ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง

อ่านต่อ

เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

ประชุมการจัดทำโครงการวิจัย ณ กรมการข้าว

อ่านต่อ

เปิดการประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (กิจกรรมสารวัตรเกษตร)  ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์นิคมพิชัยภูเบนทร์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณที่พักสงฆ์บ้านห้วยลากปืน

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม (Niche Market) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลผาจุก  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรทองเเสนขัน จำกัด

อ่านต่อ

จัดอบรมกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ศาลาประชาคม บ้านน้ำต๊ะ หมู่ที่ 8  

อ่านต่อ

ประชุมทางไกลออนไลน์ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร ปี 2561/62

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่  

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 

***  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มีเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย ดังนี้

 
เมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์ ฤดู/ฝน ราคา/กก. ราคา/ถุง จำนวนที่มีจำหน่าย (กก.)
สันป่าตอง 1 ขยาย ฝน/60 9.50 237.50 102,470
สันป่าตอง 1 จำหน่าย ฝน/60 9.50 237.50 60,500
สันป่าตอง 1 ขยาย แล้ง/61 20 500 179,400
สันป่าตอง 1 จำหน่าย แล้ง/61 20 500 425,475
ขาวดอกมะลิ 105

ขยาย

-
ขาวดอกมะลิ 105

จำหน่าย

-

ปทุมธานี 1

ขยาย

-

ปทุมธานี1

จำหน่าย

-

 

ติดต่อสอบถามก่อนเดินทางมาซื้อ โทร 0 5465 4661 ต่อ 112 หรือต่อ 101 

หรือ 0 5465 4536 ในวันและเวลาราชการ

 fabric 2644498754 960 720

  

กาฬสินธุ์ / กำแพงเพชร /ขอนแก่น / ชลบุรี / ชัยนาท / เชียงใหม่ / นครราชสีมา /

 นครสวรรค์ / ปัตตานี / พะเยา / พัทลุง / พิษณุโลก / **แพร่ / ร้อยเอ็ด / ราชบุรี /

 ลพบุรี / ลำปาง / สกลนคร / สุโขทัย / สุราษฎร์ธานี / สุรินทร์ / อุดรธานี / อุบลราชธานี