การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

ศูนย์บริการชาวนา และวิทยาการเมล็ดพันธุ์

  คำแนะนำการฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด
♣  การลดต้นทุนการผลิตข้าว