0987

การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

  คำแนะนำการฟื้นฟูนาข้าวหลังน้ำลด
♣  การลดต้นทุนการผลิตข้าว

♣  ขั้นตอนและข้อกำหนดการผลิตข้าว GAP (Good Agriculture Practices)

♣  มาตรฐานการใช้ปุ๋ยในนาข้าว

♣  เตือนภัยป้องกันเพลี้ยไฟ

♣  การเก็บข้าวในฤดูนาปรัง

♣  โรคใบจุดสีน้ำตาล

♣  ข้าวไทย กข43

♣  การพักตัวของเมล็ด

♣  5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนา

♣  เตือนภัย สารฆ่าแมลง ที่ไม่แนะนำให้ใช้ในการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

♣  การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีในการปลูก

♣  การเตรียมดินในนาข้าว

♣  ศัตรูที่เป็นมิตรแท้ในท้องนา

♣  โรคเมาตอซัง โรคไหม้ ข้าว กข41