ศูนย์บริการชาวนา

      ด้วยกรมการข้าว เป็นหน่วยงานใหม่ ที่มีหน่วยงานในภูมิภาคไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด แต่มีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลการผลิตข้าวและชาวนาทั่วทั่งประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ชาวนาโดยการจัดตั้งศูนย์บริการชาวนาในศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่งและศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว 28 แห่ง รวม 56 แห่ง พร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บริการชาวนา

  1. เพื่อให้บริการตรวจสอบวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์และเพิ่มโอกาส
  2. ให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
  3. เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ภารกิจ

 1. คลินิกข้าว

บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาด้านดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าวและเมล็ดพันธุ์ตลอดจนประสานงานหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการตรวจวินิจฉัย

 2. ห้องสมุดชาวนา

ให้บริการข้อมูลสถานการณ์การผลิต การตลาด ราคาข้าว และข้อมูลทางวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยแก่ชาวนา

 3. ศูนย์เรียนรู้ให้บริการถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา

โดยเฉพาะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงานจากแปลงเรียนรู้

 4. ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนา

กรณีชาวนาเดือดร้อนหรือมีปัญหาเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้ชาวนา

 - ในด้านการใช้พื้นที่ดินและน้ำ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตร และปัจจัยการผลิต

 - การจดทะเบียน คำขอใบอนุญาต การรับรองที่เกี่ยวกับชาวนา

 - การขอรับรองระบบการผลิต(GAP) , Q seed และ Q grain

 5. หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

 - ให้บริการคลินิกข้าว วิชาการข้อมูลข่าวสารแก่ชาวนาในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการชาวนา

 - ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ แก้ไขปัญหาและการเตือนภัยแก่ชาวนา รับทราบปัญหาข้อขัดข้องความต้องการช่วยเหลือชาวนา

 6. ศูนย์เครือข่ายบริการชาวนา

จัดตั้งในศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพในทุกจังหวัดเพื่อช่วยกระจายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น


 
รายงานผลการให้บริการศูนย์บริการชาวนา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประจำเดือน มกราคม 2561
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประจำเดือน มีนาคม 2561
ประจำเดือน เมษายน 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประจำเดือน กันยายน 2561