0987

ศูนย์บริการชาวนา

      ด้วยกรมการข้าว เป็นหน่วยงานใหม่ ที่มีหน่วยงานในภูมิภาคไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด แต่มีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลการผลิตข้าวและชาวนาทั่วทั่งประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ชาวนาโดยการจัดตั้งศูนย์บริการชาวนาในศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่งและศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว 23 แห่ง รวม 50 แห่ง พร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บริการชาวนา

  1. เพื่อให้บริการตรวจสอบวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์และเพิ่มโอกาส
  2. ให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
  3. เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ภารกิจ

 1. คลินิกข้าว

บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาด้านดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าวและเมล็ดพันธุ์ตลอดจนประสานงานหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการตรวจวินิจฉัย

 2. ห้องสมุดชาวนา

ให้บริการข้อมูลสถานการณ์การผลิต การตลาด ราคาข้าว และข้อมูลทางวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยแก่ชาวนา

 3. ศูนย์เรียนรู้ให้บริการถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา

โดยเฉพาะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงานจากแปลงเรียนรู้

 4. ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนา

กรณีชาวนาเดือดร้อนหรือมีปัญหาเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้ชาวนา

 - ในด้านการใช้พื้นที่ดินและน้ำ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตร และปัจจัยการผลิต

 - การจดทะเบียน คำขอใบอนุญาต การรับรองที่เกี่ยวกับชาวนา

 - การขอรับรองระบบการผลิต(GAP) , Q seed และ Q grain

 5. หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

 - ให้บริการคลินิกข้าว วิชาการข้อมูลข่าวสารแก่ชาวนาในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการชาวนา

 - ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ แก้ไขปัญหาและการเตือนภัยแก่ชาวนา รับทราบปัญหาข้อขัดข้องความต้องการช่วยเหลือชาวนา

 6. ศูนย์เครือข่ายบริการชาวนา

จัดตั้งในศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพ จำนวน 76 แห่ง ในทุกจังหวัดเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยกระจายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น


 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้เเก่ชาวนา

 >>กิจกรรมหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ