0987

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เข้าร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่” ณ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง

อ่านต่อ

เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

เปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

ประชุมการจัดทำโครงการวิจัย ณ กรมการข้าว

อ่านต่อ

เปิดการประชุมตรวจติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (กิจกรรมสารวัตรเกษตร)  ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์นิคมพิชัยภูเบนทร์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณที่พักสงฆ์บ้านห้วยลากปืน

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม (Niche Market) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลผาจุก  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรทองเเสนขัน จำกัด

อ่านต่อ

จัดอบรมกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ศาลาประชาคม บ้านน้ำต๊ะ หมู่ที่ 8  

อ่านต่อ

ประชุมทางไกลออนไลน์ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร ปี 2561/62

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่  

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

อ่านต่อ

ภาครัฐ ร่วมกับเอกชน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4–5 มิถุนายน 2561  

อ่านต่อ

จัดอบรมกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการกระจายเมล็ดพันธุ์ ณ ศาลาประชาคม ตำบลน้ำหมัน  

อ่านต่อ

ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร (Field day) ณ ศพก.ตำบลบ้านแก่ง

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง  

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไม้เนินสะอาด

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด

อ่านต่อ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)

อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 34 ณ อบต.บ้านกวาง 

อ่านต่อ

ประชุม คณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว จังหวัดระยอง  

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP

อ่านต่อ

อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

อ่านต่อ

อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market ) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

อ่านต่อ

ประชุมทบทวนรายชื่อสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ สก.เมืองอุตรดิตถ์ และสก.ลับแล

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market) ครั้งที่ 1 

อ่านต่อ

ทบทวนรายชื่อสมาชิก ณ อำเภอตรอน และอำเภอทองแสนขัน

อ่านต่อ

เข้าร่วมการฝึกอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน

อ่านต่อ

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

ทบทวนข้อมูลเกษตรกรในระบบบันทึกข้อมูล Big Farm อำเภอพิชัย

อ่านต่อ

จัดพิธีสระเกล้าดำหัว 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43  

อ่านต่อ

ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดน่าน 

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดลองและรับตัวอย่าง ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  

อ่านต่อ

บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

อ่านต่อ

จัดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่2 / 2561 

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านวังฟ่อน  

อ่านต่อ

ร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561  

อ่านต่อ

บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ  

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีการเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาการวางแผนการผลิตข้าวประจำปี จังหวัดชลบุรี  

อ่านต่อ

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล 2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2651 ผ่านระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

สืบราคารับซื้อเมล็ดพันธุ์พืช จากโรงสีในเขตจังหวัดแพร่  

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนายการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร Chief of Operation

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

รับมอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

อ่านต่อ

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา

อ่านต่อ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 "ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี"

อ่านต่อ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชนผลิตข้าว(หาดกำแพง)  

อ่านต่อ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน ร่วมกับสำนักเกษตรอำเภอพิชัย

อ่านต่อ

การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

  เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1  

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS)  

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการ เพื่อร่วมกันหารือในหัวข้อเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/งานวันข้าว และชาวนา ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมผานาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

นำกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในโครงการรักษ์น้ำ  

อ่านต่อ

พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระแม่โพสพ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 กลุ่มเกษตกรทำนาบ่อทอง และกลุ่มเกษตกรทำนาแสนขัน 3  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด  

อ่านต่อ

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

ประชุมร่างแผนและกรอบการทำงานคณะทำงานวันข้าวและชาวนา ครั้งที่ 6

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าปลา จำกัด  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด    

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด    

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าพญา  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๓ ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน

อ่านต่อ

แผนผังเว็บ

mapping