อัตรากำลัง ศมข.แพร่

 

อัตรากำลังของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

นายขจร  โนวัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอันธิกา  พิชัยเสน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางวลัยพร  บุญมาก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวศศิธร  ธงสามสิบเจ็ด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวภัชลดา  รุ่งอาภาสิริ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางแสงเดือน  ชัยนนถี

พนักงานธุรการ ส3

 

นางสุพัฒน์  กัณฑะเจตน์

พนักงานพัสดุ ส3

 

นางนันทวรรณ  กันทรักษ์

พนักงานพิมพ์ ส3

นายชูชาติ  สัจจมงคล

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

นายเนตร  อุตรศรี

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

นายเผชิญ  สว่างตระกูล

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

 นายมนัส  หอมรส

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

นายสินธุ์  เทพยศ

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 

นายศิวกร  สัทธรรมนุวงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 

นางชลิดา  อ่อง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นายมานพ  หมู่น้อย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นายชัยพร  เลาหล้า

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นายนพดล  อุ่นอก

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นายฐาปนันดร์  เขียวสังข์

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 

นายสิงคาร  ศักดิ์ศิริ

ช่างไฟฟ้า ช3

 

นายปรีดา  กัณฑเจตน์

ช่างเครื่องจักรกล ช3

 

นายอัครเดช  นาคสวัสดิ์

ช่างซ่อมบำรุง ช3

 

นายประจักษ์  วีระคำ

ช่างซ่อมบำรุง ช3

 

นายวัชรพงษ์  จิตเพียร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

 

 นายไพรัช  ขำแจง

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

 

นายฉลองชัย  นะภิใจ

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

 

 

  

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

นายบุญเศรษฐ์  มีมานะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

นางสาวปิยวรรณ  มาตราช

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางขันทอง  เครือสนธิ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

นายสถิตย์  กัณฑะเจตน์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

นายสินสมุทร  เกษามา

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

 

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

นางสาวชไมพร  แสนใจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 

นายวิชิต  ฟองคำ

ช่างซ่อมบำรุง ช3

 

นายบุญชู  กันทรักษ์

ช่างซ่อมบำรุง ช3

 

นายณรงค์  วงศ์สาร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

 

นายเสาร์  หมั่นเพียร

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

 

 

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

 

นายธนิตย์  มหายศนันท์

นักวิชาการเกษตรส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

 

นายสมคิด  มูลเมือง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ