0987

Display # 
Title Author Hits
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 16
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 18
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 31
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เฉลิมพระเกียรติศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 16
เข้ารับการอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 15
เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 26
เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 34
ติดตามนิเทศงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 30
ตรวจติดตามแปลงสาธิตการเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 30
ดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 36