Display # 
Title Author Hits
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์และพิธีเกี่ยวข้าวหอมละมุนอินทรีย์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 118
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 103
ร่วมต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 93
ร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 76
ร่วมเปิดงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 104
ร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 99
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 108
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 104
ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ครั้งที่ 2/2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 114
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาเกษตรระดับจังหวัด (Chief of operation) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 100