0987

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ

 

S 4030581

ทีมวิทยากรด้านการผลิตข้าวภายใต้มาตรฐาน GAPของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

นำโดย นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ  ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เวลา 8.30-16.30 ในวันที่ 1 กันยายน 2560 นี้ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัด

S 4030582

S 4030584