0987

ประชุมการเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด

215173

 

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 . ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายขจร โนวัฒน์ เข้าร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลง ด้านการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40คน

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นรวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรับรองที่แน่นอน

215183pol

215185

215175

lkpllplkkkkkjjh