0987

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

18962

วันที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560นำทีมโดย นายมานพ หมู่น้อย และนางสาว ชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด 

18963

18964

18965