0987

เวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP

19254

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายมานพ หมู่น้อยและ นางสาวชลิดา ปัญญาด้วงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ณ อาคารประชุมกองทุนหมู่บ้าน หมู่8 บ้านคลองกล้วย

 

19250

19251

19252

19253

19254