0987

เตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านวังเย็น จ.แพร่

 

S 4538400

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านวังเย็น จ.แพร่

ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย และอบรมการใช้ระบบควบคุมภายใน(ICS) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรผู้ตรวจแปลงแบบมืออาชีพ โดยเชิญวิทยากร จากกลุ่มควบคุมคุณภาพ นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มาร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกร

S 4538397

S 4538401

S 4538403