0987

เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านะทุ่งล้อม หมู่6, หมู่ 9 และบ้านห้วยฮุง จ.แพร่

220955

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านะทุ่งล้อม หมู่6, หมู่ 9 และบ้านห้วยฮุง จ.แพร่

ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย และอบรมการใช้ระบบควบคุมภายใน(ICS) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรผู้ตรวจแปลงแบบมืออาชีพ โดยเชิญวิทยากร จากกลุ่มควบคุมคุณภาพ นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มาร่วมให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร

 

220954

220956

220961