0987

อบรมการใช้ระบบควบคุมภายใน(ICS)

 

S 4636849

วันที่ 19 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านแม่หล่าย และบ้านแม่หล่ายกาซ้อง จ.แพร่ ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย และอบรมการใช้ระบบควบคุมภายใน(ICS)

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรผู้ตรวจแปลงแบบมืออาชีพ โดยเชิญวิทยากร จากกลุ่มควบคุมคุณภาพ นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มาร่วมให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร

S 4636846

S 4636848

S 4636851

S 4636852