0987

เตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านตอนิมิตร บ้านร่องแค และบ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

221801

 

 

วันที่ 20 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพหมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านตอนิมิตร บ้านร่องแค และบ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการข้าวสันป่าตอง 1 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และอบรมการใช้ระบบควบคุมภายใน(ICS) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรผู้ตรวจแปลงแบบมืออาชีพ

 

221800

221802

221803

221804