0987

เตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านคลองกล้วย

222468

 

วันที่ 21 กันยายน 2560  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นำโดย นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรกรบ้านคลองกล้วย

  และบ้านโคกหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ ข้าวปทุมธานี 1 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และอบรมการใช้ระบบควบคุมภายใน(ICS) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรผู้ตรวจแปลงแบบมืออาชีพ

 

222469

222470

222471

222472

222473