0987

ลงพื้นที่กลุ่มแปลงขยายเมล็ดพันธุ์บ้านศรีนคร พบปะประธานกลุ่มสำรวจพื้นที่แปลงข้าวมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย

 

226049

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดยนายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่กลุ่มแปลงขยายเมล็ดพันธุ์บ้านศรีนคร พบปะประธานกลุ่มสำรวจพื้นที่แปลงข้าวมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย

เพื่อสำรวจแปลงและกระตุ้นเกษตรกรให้ตรวจตัดพันธุ์ปนดูแลแปลงให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่บ้านคลองกล้วย และบ้านโคกหม้อ เพื่อพบสมาชิกกลุ่มชี้แจงรายละเอียดการผลิต การตัดพันธุ์ปนในพื้นที่ข้าวปทุมธานี1 และข้าวมะลิ 105  ชั้นพันธุ์ขยาย/แปลงสำรองพันธุ์ ซึ่งได้เน้นการตัดพันธุ์ปนทุกระยะ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายการผลิตฤดูฝน 2560 และตรวจแปลงข้าว

226036

226045

226046

226048

226052