0987

ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์สันป่าตอง 1

 

S 5259390

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ออกตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 บ้านแม่หล่าย  แม่หล่ายกาซ้อง และบ้านร่องแค เพื่อตรวจสอบในด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

 

S 5259391

S 5259392

S 5259394S 5259393