0987

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 
IMG 7673po
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายขจร  โนวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ณ ห้องประชุมกวางทอง  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 
โดยน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร           
(รัชกาลที่ 10)  พระราชทาน 9 แนวทางปฏิบัติ มาปรับใช้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ดังนี้
 
1. ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ
2. ให้การช่วยเหลือ การบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน
3. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลในส่วนที่ดีงาม 
4. รักษาทรัพยากรทั้งบนผืนแผ่นดิน และผืนน้ำ 
5. ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้มีความรู้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
6. ส่งเสริมงานจิตอาสา 
7. บริหารจัดการเกษตรด้านข้าว เข้าถึงความทุกข์ยากของชาวนา และแก้ไขปัญหาทันที
8. ให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน
9. สืบสานแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
IMG 7622mj
IMG 7655vc
IMG 7659ew
IMG 7668
IMG 7679