0987

คณะกรรมการตรวจแปลงแบบเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี1

 

S 5455977

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจแปลงแบบเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี1  ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ซึ่งประกอบด้วยนายนคร สอนอุ่น และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง และนายมานพ หมู่น้อย เจ้าหน้าที่งานแปลงฯ ได้ออกพื้นที่เพื่อชี้แจงหลักการและเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน และออกตรวจแปลงแบบเป็นทางการกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกหม้อ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีเกษตรกรสมาชิกจำนวน 21 ราย พื้นที่ 350 ไร่

S 5455975

S 5455976

S 5455979

S 5455980