0987

อบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3”

 

 

S 6324274

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บุลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกิตติกานต์ พันธุ์มี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 35 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สวก. นางสาวปิยาภรณ์ จันทรัตน์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นวิทยากร และมีบุคลากรวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมอบรมจำนวน 22 ท่าน โดยวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการฟัง และการพูดด้านภาษาอังกฤษให้สามารถต่อยอดความรู้ และทักษะการสื่อสาร รวมถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

S 6324272

S 6324273

S 6324275