0987

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Young Blood Researchers"

 

S 6324294

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Young Blood Researchers" ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมฝึกอบรมฯและนำเสนองานวิจัย ประจำปี 2560 โดยวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ในปี 2561 และนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยในปี 2560 โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่นำเสนองานวิจัยในหัวข้อ"การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่โดยใช้ระบบควบคุมภายใน"

S 6324295

S 6324296

S 6324297

S 6324298