0987

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ครั้งที่ 2 กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านไร่ จำกัด

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ครั้งที่ 2 กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านไร่ จำกัด

 

วันที่ 25มกราคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ คณะทำงานโครงการนาแปลงใหญ่ นำโดยนางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 2 กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านไร่ จำกัด โดยให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน (ICS) และความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จำกัด ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 35 ราย