0987

บรรยายการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง

บรรยายการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง 

 

วันที่ 26 มกราคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน และเป็นวิทยากรบรรยายการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 54 ราย