0987

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรทองเเสนขัน

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ สหกรณ์การเกษตรทองเเสนขัน 

 

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ 

นางสาวชไมพร เเสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ คณะทำงานโครงการนาแปลงใหญ่

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 2 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทองเเสนขัน จำกัด โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน (ICS) และความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

ณ สหกรณ์การเกษตรทองเเสนขัน จำกัดหมู่ที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 96 ราย