0987

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จำกัด

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จำกัด

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ คณะทำงานโครงการนาแปลงใหญ่ นำโดยนายธนิตย์ มหายศนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,นายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 2 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จำกัด โดยให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน (ICS) และความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาวัดบ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่6 ตำบลป่าคาย อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 85 ราย