0987

จัดกิจกรรมนำนักเรียน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

จัดกิจกรรมนำนักเรียน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดกิจกรรมนำนักเรียน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรคอรุม(ศพก.) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนักเรียน จากโรงเรียนบ้านปากคลอง และโรงเรียนบ้านคลองกล้วยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน