0987

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และนางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์