0987

ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อขับเคลื่อนงานของกรมการข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อขับเคลื่อนงานของกรมการข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อขับเคลื่อนงานของกรมการข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ครั้งที่ 1/2561 ในโอกาสนี้กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆได้รายงานเกี่ยวกับการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ รวมทั้งแนะนำตัวข้าราชการมาบรรจุใหม่ คือ นายฐาปนันดร์ เขียวสังข์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่โครงการฯมาใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายวีรศักดิ์ วรินทร์ และนายพสิษฐ์ สำเร็จผล และนักศึกษาสหกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเกษตรศาสตร์ คือ นางสาวปณตชนก เครือเมฆ ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่