0987

การคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่นของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

การคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่นของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่นของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามกระบวนการตามหลักประชาธิปไตย เริ่มตั้งแต่การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การลงทะเบียนรับบัตรลงคะแนน กากบาทเลือกบุคคลที่ต้องการลงคะแนนเสียงในคูหา และหย่อนบัตรลงคะแนนลงในกล่อง โดยแยกเป็นกล่องข้าราชการ (บัตรสีเหลือง) และกล่องลูกจ้างประจำ (บัตรสีฟ้า) นับคะแนนต่อหน้าคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมชมการนับคะแนนกว่า 40 คน ซึ่งสรุปผลการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

ข้าราชการดีเด่น ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1.นางสาวชไมพร แสนใจ

2.นางสาวปิยวรรณ มาตราช

3.นายนคร สอนอุ่น

4.นายสมคิด มูลเมือง

5.นางสาวชุติมา พรมสาย

ลูกจ้างประจำดีเด่น ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1.นายวิชิต ฟองคำ

2.นายณรงค์ วงศ์สาร

3.นายสิงคาร ศักดิ์สิริ

4.นายประจักษ์ วีระคำ

5.นางสุพัฒน์ กัณฑะเจตน์

ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 ท่าน ได้กล่าวแสดงความรู้สึกของตนเอง และจะได้มีการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 คน โดยกรรมการที่แต่งตั้งโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ต่อไป