0987

ร่วมประชุมพิจารณาคัดกรองเกษตรกร และพื้นที่ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

ร่วมประชุมพิจารณาคัดกรองเกษตรกร และพื้นที่ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมพิจารณาคัดกรองเกษตรกร และพื้นที่ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 โดยช่วงเช้า เวลา 10.00 น. ร่วมกันพิจารณาคัดกรองเกษตรกร และพื้นที่ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพิชัย จำนวน 4 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน 47 ราย พื้นที่ 684.25 ไร่

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 

เวลา 13.30 น. ร่วมกันพิจารณาคัดกรองเกษตรกรและพื้นที่ ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตรอน จำนวน 1 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน 11 ราย พื้นที่ 122.5 ไร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) พิจารณารายชื่อและรับรองกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่อไป