0987

เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "French Phenome Project"

เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "French Phenome Project" จ.สุพรรณบุรี

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ

เรื่อง "French Phenome Project" และการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวโดยการใช้เทคโนโลยีแสงและภาพถ่าย

บรรยายโดย Mr.Dominique VILLENAVE

ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี

ในโอกาสนี้ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการบรรยายฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสในการรับรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ในอนาคต