0987

ประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ประจำปี 2561

ประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ประจำปี 2561

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นำเสนอการดำเนินงานตามภารกิจกรมการข้าว เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่