0987

ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในหัวข้อ การพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการบริหารจัดการแปลงข้าวให้มีความเข้มแข็ง ร่วมกับนายบุญช่วย อุดคำมี วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซึ่งเรียนเชิญโดยสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน ณ ศาลาสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน เกิดการรวมกันผลิต รวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีนางสาววรรณรีย์ วงษา ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย

นายบุญช่วย อุดคำมี วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์ สาธิตการใช้เครื่องสีข้าวขนาดย่อม เพื่อเป็นความรู้ และต่อยอดในการแปรรูปผลผลิตข้าวได้ในครัวเรือน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมฟังบรรยาย