0987

นำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2561

นำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ นำนักเรียนโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนศึกษา และเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการปลูกข้าว การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ปลูกฝังเยาวชนให้มีความภูมิใจในอาชีพทำนา ทั้งนี้ นายมานพ จางวาง ผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพในครั้งนี้ด้วย โดยมีครูและนักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 43 คน

นายมานพ จางวาง ผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ