0987

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการแปลงข้าวให้มีความเข้มแข็ง

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการแปลงข้าวให้มีความเข้มแข็ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการแปลงข้าวให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ซึ่งเรียนเชิญโดยสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน เกิดการรวมกันผลิต รวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 100 ราย

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์ สาธิตการใช้เครื่องสีข้าวขนาดย่อม เพื่อเป็นความรู้ และต่อยอดในการแปรรูปผลผลิตข้าวได้ในครัวเรือน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมฟังบรรยาย