0987

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ประกาศยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การดำเนินงานตามภารกิจของกรมการข้าว สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ประกาศยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การดำเนินงานตามภารกิจของกรมการข้าว สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ประกาศยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การดำเนินงานตามภารกิจของกรมการข้าว สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2561 ณ อุทยานแห่งชาติแม่ยม อ.สอง จ.แพร่

เพื่อแสดงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการรู้รัก สามัคคีในหน่วยงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และประสานงานในทุกด้าน เพื่อให้เกิดความราบรื่น และความสุขในการทำงานของบุคลากรต่อไป

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแม่ยม ซึ่งได้มากล่าวต้อนรับ และแนะนำเกี่ยวกับท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติแม่ยม 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมกันปฏิญาณตนแสดงความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะดำเนินงานตามภารกิจของกรมการข้าว สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2561

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมลงนามในการประกาศยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การดำเนินงานตามภารกิจของกรมการข้าว

สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2561

ได้แก่ (จากซ้ายไปขวา)

- นายธนิตย์ มหายศนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี

- นางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

- นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

- นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

- นางอันธิกา พิชัยเสน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

- นายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์