0987

การจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม

การจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3

ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ คณะทำงานโครงการนาแปลงใหญ่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 โดยให้ความรู้เรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน GAP ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ฯ จำนวน 224 ราย