0987

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๓ ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๓

ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการพัฒนาส่งเสริมระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่มเข้าสู่การตรวจสอบรับรองเมื่อกลุ่มมีความพร้อม และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ณ วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน ๕๘ ราย