0987

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3

ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด

 

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ คณะทำงานโครงการนาแปลงใหญ่ นำโดยนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 โดยให้ความรู้เรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน GAP โดยเป้าหมายคือ กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด มีเกษตรกรเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ฯ จำนวน 60 ราย