0987

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าปลา จำกัด

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าปลา จำกัด

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงานโครงการนาแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการพัฒนาส่งเสริมระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่มเข้าสู่การตรวจสอบรับรองเมื่อกลุ่มมีความพร้อม และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่าปลา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าปลา จำกัด ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 31 ราย