0987

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561

 

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้นำเสนอกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 จำนวน 5 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน 58 ราย พื้นที่ 806.75 ไร่ เพื่อให้ที่ประชุมรับรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมติที่ประชุมได้รับรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯในปี 2561 แล้ว