0987

ประชุมร่างแผนและกรอบการทำงานคณะทำงานวันข้าวและชาวนา ครั้งที่ 6

ประชุมร่างแผนและกรอบการทำงานคณะทำงานวันข้าวและชาวนา ครั้งที่ 6

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมประชุมร่างแผนและกรอบการทำงานคณะทำงานวันข้าวและชาวนา ครั้งที่ 6

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และประสพผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องประชุมผานาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่