0987

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 กลุ่มเกษตกรทำนาบ่อทอง และกลุ่มเกษตกรทำนาแสนขัน 3

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3

กลุ่มเกษตกรทำนาบ่อทอง และกลุ่มเกษตกรทำนาแสนขัน 3

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 ภายใต้กลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการพัฒนาส่งเสริมระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่มเข้าสู่การตรวจรับรองเมื่อกลุ่มมีความพร้อมและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มเกษตกรทำนาบ่อทอง และกลุ่มเกษตกรทำนาแสนขัน 3 ณ วัดเเสนขัน อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ฯ จำนวน 85 ราย