0987

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560 ครั้งที่ 1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS)

 

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองแบบกลุ่ม ณ บริษัทปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ จำกัด ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม ฯ จำนวน 6 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน 94 ราย