0987

ข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17

 

เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1

 

 

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ได้แก่ นายธนิศย์ มหายศนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี นางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มตลาดเมล็ดพันธุ์ และนางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์) ณ ห้องประชุม ศรีพนมมาศ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมและพิจารณาโครงการสำคัญของกระทรวงฯ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 16 โครงการ